Thursday, November 21, 2013

start something


Somebody 

asked me 

why I do this 

my answer was

"If I don't do it, 

who will ?"

No comments: